VALTHERMOND – In de zomer met een bootje over het kanaal dobberen, kanoën of suppen en daarna urenlang vogels spotten en tegelijkertijd ook nog eens meer leren over de Veenkoloniale geschiedenis. Als het aan de dorpsbelangenorganisatie Valthermond.nu ligt kan het vanaf 2025 allemaal in Valthermond. 

De ambitieuze toekomstplannen voor Valthermond kwamen vanmiddag een stukje dichterbij. Het project Waterrijk Valthermond werd namelijk officieel geopend. Valthermond.nu, de initiator van het project, opende samen met de gemeente Borger-Odoorn en het waterschap Hunze en Aa’s het project en daarmee het begin van een zonnige en feestelijke middag. Een symbolisch startschot voor het project dat Valthermond voor zowel bewoners als toeristen voorgoed zal moeten veranderen.

Waterrijk Valthermond

In 2020 deed Valthermond mee aan een dorpsbelevingsonderzoek van studenten aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat veel bewoners in Valthermond de wens hadden om iets te doen aan de verpauperde staat van het kanaal. De dorpsbelangenorganisatie van Valthermond, Zandbergen en Tweede Valthermond, besloot om de daad bij het woord te voegen. Het was het startmoment voor het project Waterrijk Valthermond.

Het hoofddoel is simpel: het verwaarloosde kanaal aan het Zuiderdiep nieuw leven inblazen en geschikt maken voor recreatief gebruik. De organisatie wil graag activiteiten verbinden aan het opgeknapte kanaal, zodat zowel inwoners als toeristen van meer recreatiemogelijkheden kunnen genieten.

‘Het toerisme in onze omgeving houdt eigenlijk op bij de Hondsrug. Valthe en Exloo, die dorpen zijn ongeveer het eindpunt van het gebied’, vertelt Koert Lanting, voorzitter van Valthermond.nu. ‘Dat is ook een van de redenen waarom we Valthermond al een tijd op de kaart proberen te zetten.’ Zo organiseert Valthermond bijvoorbeeld een keer in de twee jaar een toeristendag. ‘Op deze dagen zijn mensen toch vaak verrast over wat ze bij ons allemaal kunnen zien en beleven.’

Ambitieuze plannen

Op dit moment liggen er al een hoop plannen op de tekentafel in Valthermond. Van kanotochten door het kanaal tot een podcast over de geschiedenis van de omgeving. Een van de vele initiatieven binnen het project is het plaatsen van vogelkijkhutten langs het kanaal, waar bezoekers kunnen genieten van de natuur en tegelijkertijd meer te weten kunnen komen over de rijke geschiedenis die het gebied rijk is. Door middel van QR-codes zullen deze oude verhalen toegankelijk worden gemaakt voor zowel bewoners als toeristen. Maar voordat het zover is moeten de inwoners van Valthermond nog even geduld hebben. Stap één van het project betreft namelijk een van de meest tijdrovende werkzaamheden: het uitbaggeren van het kanaal.

Op dit gebied is de organisatie afhankelijk van het waterschap. Die verwacht dat ze pas na de zomer kunnen beginnen met baggeren. ‘De Valthermonder zou zeggen: ‘We hebben een plan, we pakken een schep en gaan aan de gang’, maar zo werkt dat niet bij dit soort projecten’, zegt Lanting lachend.  Maar het werk ligt ook nu niet stil. Zo gaat de organisatie al voor de zomer aan de slag met het aanleggen van vissteigers.

Naast het herstel van het kanaal zelf liggen er nog meer plannen in het verschiet, waaronder de realisatie van twee opstapplaatsen voor boten. Ook wordt gedacht aan toekomstige projecten zoals een waterspeelplaats voor kinderen, een bloemenpluktuin en een fruitpluktuin.

‘We verwachten dat we in het voorjaar van 2025 echt los kunnen gaan’, zegt Lanting. ‘Dan kan er door het kanaal gekanood worden, staan de vogelhutten er en is de podcast te beluisteren.’

Veenkoloniaals verleden behouden

Het project Waterrijk Valthermond is ontstaan uit een diepgeworteld verlangen om de historische waarde van het kanaal te herstellen en nieuwe recreatiemogelijkheden te creëren voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het is een streven naar het herstel van een stukje cultuur en geschiedenis dat dreigde te verdwijnen.

‘Als je in Drenthe woont, dan heb je het over de Hunebedden en over het zandgedeelte. Maar wij vinden dat het veengedeelte ook zijn eigen charme heeft. Het kanaal is voor ons het mooiste stukje van Valthermond.’ vertelt Lanting enthousiast.

Valthermond is het enige dorp in Borger-Odoorn dat nog een ouderwetse hoofddiep heeft. Dit kanaal werd vroeger gezien als het belangrijkste kanaal uit het hoogveenlandschap omdat vanuit hier de ontginning werd gestart. Aan het begin van de jaren zeventig begon men de kanalen in de Drentse Monden te dempen. ‘Op deze manier ging een stuk van de cultuur en historie uit de omgeving verloren’, vertelt Lanting.

Zo’n 40 jaar geleden werden er weer bruggen over de kanalen geplaatst maar sindsdien werd het gebied minimaal onderhouden door het waterschap. Het kanaal in Valthermond, dat ooit een belangrijke functie vervulde in de Veenkoloniën, verpauperde. Uiteindelijk groeide het kanaal dicht, waardoor het onmogelijk was om door het kanaal te varen of te vissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stuur ons uw mening

Hoe werkt Valthermond.nu

Valthermond.nu is een stichting met een bestuur, bestaande uit 8 leden die op vrijwillige basis betrokken zijn.

We maken gebruik van een website waarop iedereen uit het dorp die een initiatief neemt, melding kan maken van dit initiatief door het op de agenda te plaatsen.

Ook kan er een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten worden gedaan. Daarnaast kan iedere geïnteresseerde de website raadplegen om te zien wat er in het dorp te doen is.

Wat doet Valthermond.nu

Valthermond.nu werkt als een platform van waaruit de middelen die de overheid beschikbaar stelt, worden verdeeld over de aangemelde initiatieven.

Een recent voorbeeld is de vervanging van 8 picknickbankjes door het hele dorp. Daarnaast stellen we onze website beschikbaar als kalender waarop initiatiefnemers hun initiatieven kunnen registreren zodat voor iedereen in het dorp bekend kan zijn wat voor initiatief wanneer en waar plaatsvindt en wie de contactpersoon is.
Struun’n en de viering van 4 mei zijn daarvan een goed voorbeeld. Hiermee wordt ook bereikt dat er een betere afstemming in de tijd is van de diverse initiatieven zodat er geen overlapping plaatsvindt.

Valthermond.nu is uitdrukkelijk niet bedoeld om politieke besluiten (zoals verstrekte vergunningen e.d.) te beïnvloeden.

Voor wie is Valthermond.nu

Valthermond.nu is er voor alle inwoners en bezoekers van Valthermond, Tweede Valthermond en Zandberg.

Dorpsagenda

Valthermond, Zandberg, 2e Valthermond 2021 – 2025

Achtergrond
Eind 2020 hebben studenten van Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden een dorpsbelevings onderzoek uitgevoerd bij de bewoners uit Valthermond over hun leefomgeving

Doel van het onderzoek was om te er achter te komen hoe verschillende doelgroepen het dorp beleven en of zij eventueel verbeterpunten weten.

Op grond van de resultaten van het belevingsonderzoek is deze dorpsagenda opgesteld.

Het is bedoeld als een visie/ leidraad waar inwoners naar toe willen met elkaar, waar onze behoeftes liggen en waar we ons door de gemeente beschikbaar gesteld dorpsbudget bij voorkeur aan zullen besteden.
Daarnaast worden zaken benoemd die ons werk als Valthermond.nu overstijgen, maar die in ieder geval benoemd worden als behoeften van inwoners.

De dorpsagenda is en levendig document en kan aangepast worden al naar de gelang de situatie daar om vraagt.

Wonen:
Er is behoefte aan meer woningen voor starters en ouderen.

(Sociale) Voorzieningen:
– Er is behoefte aan en dorpshuis en buurthuizen.
– Er is behoefte aan een jeugdsoos
– Er is behoefte om de speeltuinen te verbeteren en uit te bereiden.
– Er is behoefte aan een horecagelegenheid
– Er is behoefte aan een actief verenigingsleven in het dorp.

Organisatie dorpsfeest, meer reuring in het dorp, vaker iets organiseren:
– Er is behoefte aan meer reuring in het dorp in de vorm van bijvoorbeeld een dorpsfeest.

Zuiderdiep, wordt met name door ouderen genoemd als een meerwaarde in het dorp:
De wens/ behoeft ligt er om het Zuiderdiep opgeknapt te krijgen.

Aukje Wolfpark:
Er is behoefte om het Aukje Wolf park op te knappen, het wordt nu als een lelijke plek beschouwd.

Plan van aanpak van de verschillende thema’s:

Wonen:
Gebrek aan woning aanbod voor starters en ouderen. Dit betreft momenteel overigens een Landelijk probleem. De gemeente is zich er van bewust dat dit probleem speelt. In juni 2021 hebben als dorpsbelangenorganisatie overleg gehad met de gemeente Borger-Odoorn. Van uitbreiding kan geen sprake zijn, de gemeente vraagt waar mogelijkheden tot inbreiding zijn. (Binnen de bestaande kernen te bouwen) In de zomer van 2021 is hiertoe een uitvraag gedaan aan de inwoners, waar te bouwen en hoe te bouwen. De reacties zijn verzameld en doorgegeven aan de gemeente.

Adviesraad sociaal domein heeft in november 2021 met de dorpsbelangen organisaties rond de tafel gezeten. Hier zijn adviezen uit naar voren gekomen, die aan de gemeente zijn voorgelegd.

Dit proces is in gang gezet. We blijven dit onderwerp volgen en zullen stimuleren dat er geïnvesteerd wordt op passende woonvormen voor starters en de ouderen .

(Sociale) Voorzieningen:

– Dorpshuis/buurthuizen: vormen een sterk fundament voor activiteiten.
Dit uitbreiden vooral middels berichtgeving rondom bestaande activiteiten. In 2020 is de dorpskalender op de website van Valthermond.Nu opgenomen.
Deze moet onder de aandacht blijven om de activiteiten zichtbaar te houden en onderling op elkaar af te stemmen.

-Een jeugdsoos wordt gemist
In overleg met de buurthuizen zal worden bezien of een bestaande ruimte kan worden gebruikt en of ingericht als jeugdsoos. Hierbij zal de jongerenwerker gemeente Borger-Odoorn en Andes worden benaderd. In 2022 zal een vertegenwoordiger van Valthermond.NU de buurthuizen benaderen.

– Speel-beweegtuinen voor jongeren kunnen beter en uitgebreider
de inrichting van het terreinrondom het Brughuus wordt ontwikkeld door een projectgroep die voortkomt uit het sport en gezondheidsakkoord gemeente Borger-Odoorn. Zitting in die werkgroep hebben, speeltuinverenigingen Tussen de Diepen en Rondom 60, volleybalvereniging DEKO, Stichting de Afdraai en Valthermond.Nu
Initiatieven op andere locaties in het dorp zullen worden aangemoedigd en ondersteund.

– Horecagelegenheid waar kan je met elkaar gezellig een biertje drinken
Zeker onder de jeugd speelt het gemis van een gezellige horecagelegenheid. In overleg met de buurthuizen bezien of deze partijen hierin ontwikkelingen kunnen maken.
Daarnaast lijkt met de komst van de horeca gelegenheid van de familie Greven, gevestigd aan het Zuiderdiep, een deel van deze behoefte te worden vervuld in 2022.

– Verenigingen spelen een grote rol bij de binding in het dorp.
Het belang van het verenigingsleven blijkt groot. Valthermond. NU ondersteunt daar waar mogelijk de ideeën en ontwikkelingen die uit de verenigingen voortvloeien.
Het organiseren van een jaarlijkse avond, waarbij alle verenigingen worden uitgenodigd door Valthermond.NU, lijkt daartoe een goed instrument.

– Organisatie dorpsfeest, meer reuring in het dorp, vaker iets organiseren
De organisatie van een dorpsfeest stimuleren en ondersteunen. Valthermond.NU is niet een feestcommissie. Gestimuleerd zal worden een afzonderlijke feestcommissie in het leven te roepen die in ieder geval in 2028 een dorpsfeest gaat organiseren. Vanuit deze commissie kan worden bekeken of een terug kerend feest voor het dorp een optie is.

Daarnaast zullen kleinere initiatieven op dit gebied, die vanuit de bewoners opborrelen worden ondersteund. Gedacht wordt dan aan bijvoorbeeld aan het houden van een dans of muziekfestival etc.

OMGEVING/ RECREATIE/ CULTUUR

– Zuiderdiep, wordt met name door ouderen genoemd als een meerwaarde in het dorp.

Inzet op plegen dat dit diep behouden blijft en de nodige aandacht krijgt, zodat meerdere manieren van (vaar/ viswater/ natuur) recreatie kan plaats vinden. 

De gemeente heeft hiertoe in 2021 € 100.00,– ter beschikking gesteld.

In november 2021 hebben de Gemeente, het Waterschap, Hengelsportvereniging Valthermond, BOKD(Breed Overleg Kleine Dorpen) en Valthermond.NU. een oriënterend en inspirerend gesprek gehad. De bedoeling is een globaal plan te ontwikkelen, waarin de verschillende wensen naar voren komen en meerdere partijen er bij te betrekken (aanwonenden/ bedrijven).
BOKD zal de plannen nader uitwerken.

In 2022 zullen de plannen worden gepresenteerd aan de bewoners en belangstellenden.

– Aukje Wolfpark, verdient de nodige aandacht, wordt als lelijke plek genoemd.

Dit probleem is in 2021 onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Een schouw zal samen met de gemeente, Valthermond.NU en bewoners gaan plaatsvinden.
De pijnpunten kunnen dan worden benoemd en in overleg met de gemeente kan dan eventueel een ander onderhoudsschema worden opgesteld.

Een 2e optie is de gemeente uitdagen om voor het jaarlijks onderhoud bedrag van € 7000,–, het beheer van het park in eigen hand te nemen. Hiertoe kan een onderhoudscontract worden gesloten met particuliere ondernemers en/of met vrijwilligersvergoedingen worden gewerkt.

Optie 1 zal eerst worden uitgewerkt.

Valthermond 1 december 2021