Dorpsagenda

Valthermond, Zandberg, 2e Valthermond 2021 – 2025

Achtergrond
Eind 2020 hebben studenten van Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden een dorpsbelevings onderzoek uitgevoerd bij de bewoners uit Valthermond over hun leefomgeving

Doel van het onderzoek was om te er achter te komen hoe verschillende doelgroepen het dorp beleven en of zij eventueel verbeterpunten weten.

Op grond van de resultaten van het belevingsonderzoek is deze dorpsagenda opgesteld.

Het is bedoeld als een visie/ leidraad waar inwoners naar toe willen met elkaar, waar onze behoeftes liggen en waar we ons door de gemeente beschikbaar gesteld dorpsbudget bij voorkeur aan zullen besteden.
Daarnaast worden zaken benoemd die ons werk als Valthermond.nu overstijgen, maar die in ieder geval benoemd worden als behoeften van inwoners.

De dorpsagenda is en levendig document en kan aangepast worden al naar de gelang de situatie daar om vraagt.

Wonen:
Er is behoefte aan meer woningen voor starters en ouderen.

(Sociale) Voorzieningen:
– Er is behoefte aan en dorpshuis en buurthuizen.
– Er is behoefte aan een jeugdsoos
– Er is behoefte om de speeltuinen te verbeteren en uit te bereiden.
– Er is behoefte aan een horecagelegenheid
– Er is behoefte aan een actief verenigingsleven in het dorp.

Organisatie dorpsfeest, meer reuring in het dorp, vaker iets organiseren:
– Er is behoefte aan meer reuring in het dorp in de vorm van bijvoorbeeld een dorpsfeest.

Zuiderdiep, wordt met name door ouderen genoemd als een meerwaarde in het dorp:
De wens/ behoeft ligt er om het Zuiderdiep opgeknapt te krijgen.

Aukje Wolfpark:
Er is behoefte om het Aukje Wolf park op te knappen, het wordt nu als een lelijke plek beschouwd.

Plan van aanpak van de verschillende thema’s:

Wonen:
Gebrek aan woning aanbod voor starters en ouderen. Dit betreft momenteel overigens een Landelijk probleem. De gemeente is zich er van bewust dat dit probleem speelt. In juni 2021 hebben als dorpsbelangenorganisatie overleg gehad met de gemeente Borger-Odoorn. Van uitbreiding kan geen sprake zijn, de gemeente vraagt waar mogelijkheden tot inbreiding zijn. (Binnen de bestaande kernen te bouwen) In de zomer van 2021 is hiertoe een uitvraag gedaan aan de inwoners, waar te bouwen en hoe te bouwen. De reacties zijn verzameld en doorgegeven aan de gemeente.

Adviesraad sociaal domein heeft in november 2021 met de dorpsbelangen organisaties rond de tafel gezeten. Hier zijn adviezen uit naar voren gekomen, die aan de gemeente zijn voorgelegd.

Dit proces is in gang gezet. We blijven dit onderwerp volgen en zullen stimuleren dat er geïnvesteerd wordt op passende woonvormen voor starters en de ouderen .

(Sociale) Voorzieningen:

– Dorpshuis/buurthuizen: vormen een sterk fundament voor activiteiten.
Dit uitbreiden vooral middels berichtgeving rondom bestaande activiteiten. In 2020 is de dorpskalender op de website van Valthermond.Nu opgenomen.
Deze moet onder de aandacht blijven om de activiteiten zichtbaar te houden en onderling op elkaar af te stemmen.

-Een jeugdsoos wordt gemist
In overleg met de buurthuizen zal worden bezien of een bestaande ruimte kan worden gebruikt en of ingericht als jeugdsoos. Hierbij zal de jongerenwerker gemeente Borger-Odoorn en Andes worden benaderd. In 2022 zal een vertegenwoordiger van Valthermond.NU de buurthuizen benaderen.

– Speel-beweegtuinen voor jongeren kunnen beter en uitgebreider
de inrichting van het terreinrondom het Brughuus wordt ontwikkeld door een projectgroep die voortkomt uit het sport en gezondheidsakkoord gemeente Borger-Odoorn. Zitting in die werkgroep hebben, speeltuinverenigingen Tussen de Diepen en Rondom 60, volleybalvereniging DEKO, Stichting de Afdraai en Valthermond.Nu
Initiatieven op andere locaties in het dorp zullen worden aangemoedigd en ondersteund.

– Horecagelegenheid waar kan je met elkaar gezellig een biertje drinken
Zeker onder de jeugd speelt het gemis van een gezellige horecagelegenheid. In overleg met de buurthuizen bezien of deze partijen hierin ontwikkelingen kunnen maken.
Daarnaast lijkt met de komst van de horeca gelegenheid van de familie Greven, gevestigd aan het Zuiderdiep, een deel van deze behoefte te worden vervuld in 2022.

– Verenigingen spelen een grote rol bij de binding in het dorp.
Het belang van het verenigingsleven blijkt groot. Valthermond. NU ondersteunt daar waar mogelijk de ideeën en ontwikkelingen die uit de verenigingen voortvloeien.
Het organiseren van een jaarlijkse avond, waarbij alle verenigingen worden uitgenodigd door Valthermond.NU, lijkt daartoe een goed instrument.

– Organisatie dorpsfeest, meer reuring in het dorp, vaker iets organiseren
De organisatie van een dorpsfeest stimuleren en ondersteunen. Valthermond.NU is niet een feestcommissie. Gestimuleerd zal worden een afzonderlijke feestcommissie in het leven te roepen die in ieder geval in 2028 een dorpsfeest gaat organiseren. Vanuit deze commissie kan worden bekeken of een terug kerend feest voor het dorp een optie is.

Daarnaast zullen kleinere initiatieven op dit gebied, die vanuit de bewoners opborrelen worden ondersteund. Gedacht wordt dan aan bijvoorbeeld aan het houden van een dans of muziekfestival etc.

OMGEVING/ RECREATIE/ CULTUUR

– Zuiderdiep, wordt met name door ouderen genoemd als een meerwaarde in het dorp.

Inzet op plegen dat dit diep behouden blijft en de nodige aandacht krijgt, zodat meerdere manieren van (vaar/ viswater/ natuur) recreatie kan plaats vinden. 

De gemeente heeft hiertoe in 2021 € 100.00,– ter beschikking gesteld.

In november 2021 hebben de Gemeente, het Waterschap, Hengelsportvereniging Valthermond, BOKD(Breed Overleg Kleine Dorpen) en Valthermond.NU. een oriënterend en inspirerend gesprek gehad. De bedoeling is een globaal plan te ontwikkelen, waarin de verschillende wensen naar voren komen en meerdere partijen er bij te betrekken (aanwonenden/ bedrijven).
BOKD zal de plannen nader uitwerken.

In 2022 zullen de plannen worden gepresenteerd aan de bewoners en belangstellenden.

– Aukje Wolfpark, verdient de nodige aandacht, wordt als lelijke plek genoemd.

Dit probleem is in 2021 onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Een schouw zal samen met de gemeente, Valthermond.NU en bewoners gaan plaatsvinden.
De pijnpunten kunnen dan worden benoemd en in overleg met de gemeente kan dan eventueel een ander onderhoudsschema worden opgesteld.

Een 2e optie is de gemeente uitdagen om voor het jaarlijks onderhoud bedrag van € 7000,–, het beheer van het park in eigen hand te nemen. Hiertoe kan een onderhoudscontract worden gesloten met particuliere ondernemers en/of met vrijwilligersvergoedingen worden gewerkt.

Optie 1 zal eerst worden uitgewerkt.

Valthermond 1 december 2021

Hoe werkt Valthermond.nu

Valthermond.nu is een stichting met een bestuur, bestaande uit 8 leden die op vrijwillige basis betrokken zijn.

We maken gebruik van een website waarop iedereen uit het dorp die een initiatief neemt, melding kan maken van dit initiatief door het op de agenda te plaatsen.

Ook kan er een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten worden gedaan. Daarnaast kan iedere geïnteresseerde de website raadplegen om te zien wat er in het dorp te doen is.

Stuur ons uw mening

Wat doet Valthermond.nu

Valthermond.nu werkt als een platform van waaruit de middelen die de overheid beschikbaar stelt, worden verdeeld over de aangemelde initiatieven.

Een recent voorbeeld is de vervanging van 8 picknickbankjes door het hele dorp. Daarnaast stellen we onze website beschikbaar als kalender waarop initiatiefnemers hun initiatieven kunnen registreren zodat voor iedereen in het dorp bekend kan zijn wat voor initiatief wanneer en waar plaatsvindt en wie de contactpersoon is.
Struun’n en de viering van 4 mei zijn daarvan een goed voorbeeld. Hiermee wordt ook bereikt dat er een betere afstemming in de tijd is van de diverse initiatieven zodat er geen overlapping plaatsvindt.

Valthermond.nu is uitdrukkelijk niet bedoeld om politieke besluiten (zoals verstrekte vergunningen e.d.) te beïnvloeden.

Voor wie is Valthermond.nu

Valthermond.nu is er voor alle inwoners en bezoekers van Valthermond, Tweede Valthermond en Zandberg.